Heeft u een spoedgeval?
Klik Hier
Accent Tandartsen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De sitehouder, noch de uitgever kan enige  aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u ingezette behandeling.

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts,  waaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en begroting.

Derden

ACCENT Tandartsen is bij de uitvoering van de behandeling gerechtigd derden in te schakelen. ACCENT Tandartsen zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. ACCENT Tandartsen is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

Behandeling en Informatie

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt.

De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Zodra de patiënt een afspraak maakt voor een behandeling en/ of een behandeling ondergaat geeft de patiënt hiermee automatisch toestemming voor de ondergaande behandeling. Dit geldt ook voor diagnostisch onderzoek zoals röntgenfoto’s.

Kosten

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en/of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling, inclusief materialen, ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld, welke ter inzage aanwezig is op de praktijk. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden.

Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 24 uur voor de behandeling op werkdagen te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal ACCENT Tandartsen de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen. Uitzondering hierop is de eerste keer dat dit gebeurt.

ACCENT Tandartsen draagt al haar vorderingen bij cessie over aan Infomedics. Infomedics verzorgt de incasso; de patiënt is gehouden rechtstreeks aan Infomedics te betalen.

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling (bij behandelingen boven de € 250,-) wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten en te gebruiken materialen.

Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de tandarts de patiënt hierover tijdig.

Om u van dienst te zijn en als service maakt ACCENT Tandartsen gebruik van een email-service om uw afspraak te bevestigen en u aan uw afspraak te herinneren. Deze service is geheel kosteloos. Aan deze service kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wanneer u een herinnerings-email niet heeft ontvangen betekent dit dus nadrukkelijk niet dat uw gemaakte afspraak niet door gaat.

Facturatie

Ons factoringbureau Infomedics declareert waar mogelijk reeds uw tandarts nota bij uw zorgverzekeraar. U betaalt niets voor deze makkelijke service. Als u vragen heeft over uw factuur kunt u te allen tijde met hen contact opnemen op nummer 036-2031900.

Opvragen kopie nota kan ook makkelijk via hun website op Infomedics.nl. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft voor de tandarts, betaald u na afloop per pin aan de balie.

De aansprakelijkheid van ACCENT Tandartsen is beperkt tot het bedrag waarop de door ACCENT Tandartsen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van ACCENT Tandartsen onder de verzekering.

ACCENT Tandartsen geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

ACCENT Tandartsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Klachten

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar ingebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninglijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde).

Spoedgeval

Voor onze ingeschreven patienten die regelmatig op controle komen geldt het volgende:

Indien u ‘s Ochtends belt met een spoedgeval zullen wij ons best doen u dezelfde dag nog te behandelen.